Σεμινάριο
Λογιστικής & Φορολογίας
Εκπαίδευση επαγγελματιών με πρακτική προσέγγιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κων/νος Καραμάνης

Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου στο σεμινάριο εδώ!

Γιατί να παρακολουθήσω το σεμινάριο «Λογιστική & Φορολογία»

• Θέλεις να σταδιοδρομήσεις ως στέλεχος Λογιστηρίου – Οικονομικής διεύθυνσης, φοροτεχνικός ή φορολογικός σύμβουλος, ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός;

• Θέλεις να έχεις ταχεία επαγγελματική ανέλιξη, αποκτώντας γρήγορα τις απαιτούμενες γνώσεις (Λογιστική, Φορολογία, Εργατικά-Ασφαλιστικά, νομικά θέματα επιχειρήσεων, ΓΕΜΗ, έκθεση διαχείρισης, κλπ);

• Θέλεις να εκπαιδευτείς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της αγοράς, με τη σφραγίδα ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα από μια καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας;

• Ποιότητα και Πληρότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση, με τη σφραγίδα ΟΠΑ

Θεματικοί Άξωνες

Λογιστική
Ο πυλώνας αυτός καλύπτει με πληρότητα το λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων των ΕΛΠ του ν. 4308/2014 (Ενότητες 0Α, 1 και 2). Συγκεκριμένα, αναλύεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου (από λογιστική σκοπιά), οι αρχές και κανόνες σύνταξης λογιστικών καταστάσεων, οι κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης όλων των επιμέρους κονδυλίων των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον παρουσιάζεται η κατάρτιση και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.

Testimonials

Μαρτυρίες αποφοίτων

Τελευταία Νέα